محصولات 8- مکان یابی اشخاص

8- مکان یابی اشخاص


ازاين سامانه ميتوان جهت کنترل و نظارت بر تردد و عملکرد اشخاص با استفاده از GPS اقدام كرد. از مزاياي اين سيستم ميتوان به تعيین محدوده خاص و به سه طریق Offline و Onlineو ترکیبی، تعيين محدوده جغرافيايي خاص براي اشخاص، پيگيري محل تردد افراد در زمانهاي مختلف، اطمينان از سركشي افراد به محلهاي خاص اشاره كرد.