محصولات 1- مکان یابی حیوانات

1- مکان یابی حیوانات


ازاين سامانه ميتوان جهت کنترل و نظارت برحيوانات خانگي با استفاده از GPS اقدام كرد.