محصولات 2- مکان یابی خودرو

2- مکان یابی خودرو


سامانه AVL جهت کنترل و نظارت بر تردد و عملکرد خودروها با استفاده از GPS و سنسورهای پیرامونی و به سه طریق Offline ، Online و ترکیبی استفاده میگردد. نصب سامانه روی انواع متحرکهای سبک و سنگین زمینی (درون شهری و برون شهری) امکان پذیر می باشد.