محصولات 6- مدیریت نظارت بر حمل و نقل و تاکسیرانی

6- مدیریت نظارت بر حمل و نقل و تاکسیرانی


سامانه AVL جهت کنترل و نظارت بر تردد و عملکرد خودروها با استفاده از GPS و سنسورهای پیرامونی و به سه طریق Offline و Online و ترکیبی استفاده میگردد. نصب سامانه روی انواع متحرکهای سبک و سنگین زمینی (درون شهری و برون شهری) امکان پذیر می باشد.