محصولات 7- سامانه مدیریت اعزام و ارتباط با مشتری در زمینه های گاز ، آب و برق

7- سامانه مدیریت اعزام و ارتباط با مشتری در زمینه های گاز ، آب و برق


در این سامانه علاوه بر امکانات پایه ای AVL ، امکان مدیریت اعزام و ارتباط با مشتری نیز فراهم می باشد. با برقراری تماس از طرف مشترکین با مرکز خدمات و اعلام نوع خدمات درخواستی ، اپراتور آدرس مشترک و خدمات درخواستی را ثبت کرده و در قالب یک پیام متنی به متحرک ارسال می نماید. متحرک پس از دریافت اطلاعات فوق نسبت به ارایه خدمات به مشترک مذکور اقدام نموده و با اتمام ماموریت محوله ، گزارشی مبنی بر نوع خدمات ارایه شده و نتیجه انجام آن را در قالب یک پیام متنی به اپراتور مرکز ارسال نموده و نتایج حاصله در پرونده الکترونیکی مربوط به مشترک ثبت می گردد.
در این سامانه امکاناتی نظیر فراخوانی و اعزام خودروهای امداد، ارسال پیام اضطراری و ارسال گزارش و حذف فراخواني اطلاعات از حالت دستي به حالت الكترونيكي واتوماتيك فراهم می باشد و بسته به نياز سازمانها وارگانها قابل تغيير مي باشد.